top of page

Защита на личните данни

Благодарим Ви, че посетихте нашия уебсайт "Филизи 33".

 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика за поверителност и защита на личните данни, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни. "Филизи 33" поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Уебсайтът не използва "бисквитки" (cookies).

На 25 май 2018 г. влязоха в сила новите GDPR регулации за компаниите и организациите, работещи в Европейския съюз и ние искаме да спазим напълно тези правила.

Моля да имате предвид, че грижливо съхраняваме Вашите данни и оперираме в съответствие със закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Ние няма да предоставяме Ваша лична информация на външни страни без Вашето изрично съгласие.

bottom of page